OUR CORE BELIEFS AND MOST IMPORTANT VALUES

HISTORIE

NOB is opgericht op 8 augustus 1963

Bij het streven van Suriname naar versnelde economische ontwikkeling in de jaren 50 van de vorige eeuw, vormde naast verbetering van de infrastructuur, de bevordering van de productie bedrijven een kernpunt van het overheidsbeleid. In dit kader zijn diverse maatregelen genomen, gericht op het scheppen van een gunstig investeringsklimaat.

Ter versterking van de industriële structuur was de vestiging van buitenlandse ondernemingen van groot belang. Van minstens even groot belang was ook het opzetten van ondernemingen door Surinamers voornamelijk in die sectoren, die het meeste tot de groei van het nationaal produkt konden bijdragen en waarbij door de overheid selectieve premies en andere faciliteiten konden worden toegekend.

Ook kleine en middelgrote industrieën verdienden bijzondere aandacht, zoals financiële-, technische- en bedrijfseconomische begeleiding. Deze kleine ondernemingen vervullen een nuttige functie door toelevering aan grote bedrijven en voor uitbreiding van de werkgelegenheid.

Het werd derhalve door de Regering van Suriname dienstig geacht om naast en in aanvulling op het bestaande bankwezen over een eigen instelling te beschikken, voor het beschikbaar stellen van financieringsfaciliteiten in ruime omvang van gevarieerde aard en onder redelijke voorwaarden.

Na intensief overleg werd in juni 1963 tussen de Regering van Suriname en De Nationale Investeringsbank te ’s Gravenhage, die sinds de jaren 50 actief was in Suriname, overeenstemming bereikt omtrent de beginselen van de samenwerking tussen beide instellingen. Deze samenwerking leidde tot de oprichting van de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. op 8 augustus 1963. De oprichters waren de Republiek Suriname en de Nationale Investerings- en Financieringsmij N.V. (thans overgegaan in Assuria n.v.).

De statutaire doelstelling luidde als volgt: “het verstrekken van leningen, verstrekken van garanties of het verlenen van bemiddeling bij de financiering door derden, het beschikbaar stellen van andere kredietfaciliteiten, het deelnemen in kapitaal, het deelnemen in andere vennootschappen, verenigingen en stichtingen met gelijk of aanverwant doel en alle andere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden.

Ter verruiming van het maatschappelijk draagvlak is in het jaar 1970 middels emissie een derde aandeelhouder erbij gehaald, te weten de Vervuurtsbank (thans de Hakrinbank).

Naast het verstrekken van kredieten met het eigen vermogen van de bank heeft de bank sinds haar oprichting ook gefungeerd als Beheerder van diverse fondsen ter ontwikkeling van ons land. Zo heeft zij de rol vervult van Beheerder van:

  • Het op 3 juni 1977 opgerichte “Participatiefonds” als uitvloeisel van de overeenkomst Suriname en Nederland ter overname van de portefeuille van de Nederlandse Participatie Maatschappij Suriname;
  • Het “Ontwikkelingsfonds Klein-nijverheid” in de jaren 70;
  • Het “Monitoringsfonds” ter monitoring van de uitvoering van het “Urgentieprogramma” in de jaren 80;
  • Het Investeringsfonds Nederland/Suriname( IFONS);
  • Het Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector (FTBP);
  • Het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS);
  • De Stichting Garantiefonds voor Bedrijfskredieten.
Thans verstrekt de NOB bedrijfskredieten uit haar eigen vermogen. De werkwijze en de financieringsvoorwaarden van de NOB zijn flexibel en worden per project bepaald op basis van het vastgesteld kredietbeleid en afhankelijk van de aard, de financiële behoefte en de ontwikkelingsbijdrage van het project.

Deze werkwijze is tevens ingegeven door haar missie, om bedrijven en bedrijfsideeën te omarmen, te helpen opstarten en om stabiele ondernemingen van haar te zien vertrekken om bij de andere lokale banken verder te bankieren. Diverse ondernemingen in verschillende sectoren die getypeerd kunnen worden als een “nationale trots” hebben in de opstart fase van het bedrijf ondersteuning gekregen van de NOB.